22/05/2017, 16:48

ĐÃ CÓ đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa (Lần 3) Đề thi minh họa 2017 của Bộ Giáo dục môn Hóa

Danh mục: Hóa học

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được công bố vào chiều 14/05/2017. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn có thể thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới. VnDoc.com mời các bạn tham khảo đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 dưới đây. Bộ đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc ...

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được công bố vào chiều 14/05/2017. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn có thể thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới. VnDoc.com mời các bạn tham khảo đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 dưới đây.

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 3

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 3 đã được VnDoc cập nhật. Mời các bạn tải về và làm bài.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108.

Câu 41. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là

A. Na2SO4 

B. NaNO3

C. Na2CO3

D. NaCl.

Câu 42. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.

B. Quá trình quang hợp của cây xanh.

C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.

D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.

Câu 43. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. AlCl3

B. Al2(SO4)3

C. NaAlO2

D. Al2O3

Câu 44. Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?

A. Al2O3 

B. Fe3O4

C. CaO.

D. Na2O.

Câu 45. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Polisaccarit.                     B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephatalat).    D. Nilon-6,6.

Câu 46. Cho dung dịch FeCltác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

A. nâu đỏ.        B. trắng.       C. xanh thẫm.          D. trắng xanh.

Câu 47. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

A. propyl propionat.          B. metyl propionat.        C. propyl fomat.          D. metyl axetat.

Câu 48. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. Etylamin.       B. Anilin.       C. Metylamin.         D. Trimetylamin.

Câu 49. Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Cu.        B. Mg.         C. Fe.          D. Al.

Câu 50. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?

A. Gly-Ala.        B. Glyxin.        C. Metylamin.         D. Metyl fomat.

Câu 51. Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,... Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCOvề khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

A. 80,0.          B. 44,8.         C. 64,8.            D. 56,0.

Câu 52. Kim loại crom tan được trong dung dịch

A. HNO3(đặc, nguội).

B. H2SO(đặc, nguội) 

C. HCl (nóng).

D. NaOH (loãng).

Câu 53. Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 54,0%.       B. 49,6%.      C. 27,0%.          D. 48,6%.

Câu 54. Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 13,44.       B. 8,96.      C. 4,48.       D. 6,72.

Câu 55. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2Hvà CH3COONHtác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,6.      B. 9,8.        C. 16,4.       D. 8,2.

Câu 56. Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu.       B. Cu, Ag.      C. Zn, Ag.       D. Fe, Ag.

Câu 57. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là

A. 14.       B. 18.       C. 22.      D. 16.

Câu 58. Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là

A. C2H3COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOC2H3

D. C2H3COOC2H5

Câu 59. Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là

A. 2.      B. 4.        C. 1.     D. 3.

Câu 60. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống.

B. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptit.

C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.

D. Protein có phản ứng màu biure.

Câu 61. Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là

A. C6H10O4

B. C6H10O2

C. C6H8O2

D. C6H8O4

Câu 62. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau:

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 3

Thí nghiệm đó là:

A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3

B. Cho dung dịch H2SOđặc vào bình đựng lá kim loại Cu.

C. Cho dung dịch H2SOloãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.

D. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7

Câu 63. Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 8,0.         B. 10,8.       C. 8,4.        D. 5,6.

Câu 64. Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, thu được CO2, H2O và 0,672 lít khí N2

(đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 45.        B. 60.      C. 15.         D. 30.

Câu 65. Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam và tại catot chỉ thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam và tại catot thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Giá trị của a là

A. 8,64.        B. 6,40.        C. 6,48.          D. 5,60.

Câu 66. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 4.           D. 5.

Câu 67. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 3

Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Fe2(SO4)3, Cr2, (SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2 

B. FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4

C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4

D. FeSO4, Cr2, (SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7

Câu 68. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử X có 5 liên kết π.

B. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

C. Công thức phân tử chất X là C52H96O6

D. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Brtrong dung dịch.

Câu 69. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.

(b) Điện phân dung dịch CuSO(điện cực trơ).

(c) Cho mẩu K vào dung dịch AlCl3

(d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4

(e) Cho Ag vào dung dịch HCl.

(g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)và NaHSO4.

Số thí nghiệm thu được chất khí là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Câu 70. Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SOloãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc. 

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

Câu 71. Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.        B. 4.       C. 5.           D. 3.

Câu 72.

Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ:

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 3

Để điều chế 10 lít ancol etylic 46cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

A. 3,600.        B. 6,912.       C. 10,800.            D. 8,100.

Câu 73. Sục từ từ khí COđến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa CaCOvào số mol COđược biểu diễn theo đồ thị sau: 

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 3

Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 4 : 5.        B. 2 : 3.       C. 5 : 4.         D. 4 : 3.

Câu 74. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O2) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 2,40.         B. 2,54.       C. 3,46.          D. 2,26.

Câu 75. Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được dung dịch X. Hấp thụ COdư vào X, thu được dung dịch chất Y. Cho Y tác dụng với Ca(OH)theo tỉ lệ mol 1 : 1, tạo ra chất Z tan trong nước. Chất Z là

A. Ca(HCO3)2

B. Na2CO3

C. NaOH.

D. NaHCO3

Câu 76. Cho 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)

A. 5.        B. 2.      C. 3.        D. 4.

Câu 77. Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y (MX < MY). Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam hỗn hợp Z gồm 2 ancol (có phân tử khối hơn kém nhau 14u) và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, thu được 9,408 lít CO(đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong T là

A. 59,2%.        B. 40,8%.      C. 70,4%.        D. 29,6%.

Câu 78. Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,10.         B. 0,20.       C. 0,05.           D. 0,30.

Câu 79. Hỗn hợp E gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai loại gốc amino axit, MY < MZ). Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối của alanin). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong Odư, thu được CO2, Nvà 1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 18,39%.     B. 20,72%.        C. 27,58%.          D. 43,33%.

Câu 80. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với Hlà 16. Giá trị của m là

A. 1,080.       B. 4,185.       C. 5,400.          D. 2,160.

Đáp án đề thi minh họa môn Hóa THPT quốc gia 2017 lần 3 

Đáp án đề thi minh họa môn Hóa học lần 3

Đề thi minh họa môn Hóa học lần 2

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa

Đáp án đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.

Câu 1. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là:

A. 12.                     B. 13.                          C. 11.                         D. 14.

Câu 2. Cho phương trình hóa học:

aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2↑ + eH2O

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3.                  B. 1 : 2.                       C. 2 : 3.                      D. 2 : 9.

Câu 3. Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.
B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (83oC) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Câu 4. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?

A. Clo.                   B. Oxi.                         C. Nitơ.                       D. Cacbon.

Câu 5. Thành phần chính của phân đạm ure là

A. (NH2)2CO.        B. Ca(H2PO4)2.             C. KCl.                         D. K2SO4.

Câu 6. Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

A. CO2.                 B. CO.                        C. SO2.                         D. NO2.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là:

A. 0,6200 mol.       B. 1,2400 mol.           C. 0,6975 mol.              D. 0,7750 mol.

Câu 8. Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.              B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.
C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.              D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.

Câu 9. Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

A. X, Y, E.              B. X, Y, E, T.             C. E, T.                         D. Y, T.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.

Câu 11. Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là:

A. 0,60.                   B. 1,00.                     C. 0,25.                        D. 1,20.

Câu 12. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Cl2.                     B. Al.                        C. CO2.                        D. CuO.

Câu 13. Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn.            B. Nước vôi.             C. Muối ăn.                  D. Cồn 70o.

Câu 14. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.
B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.
C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.
D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.

Câu 15. Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2 : V1

A. 4 : 3.                   B. 25 : 9.                    C. 13 : 9.                      D. 7 : 3.

Câu 16. Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

A. 92,1 gam.           B. 80,9 gam.              C. 84,5 gam.                D. 88,5 gam.

Câu 17. Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là

A. P.                        B. Fe2O3.                  C. CrO3.                       D. Cu.

Câu 18. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Gang và thép đều là hợp kim.
B. Crom còn được dùng để mạ thép.
C. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.
D. Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang.

Câu 19. Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là:

A. 0,560.                 B. 2,240.                   C. 2,800.                       D. 1,435.

Câu 20. Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. 1.                        B. 2.                          C. 4.                              D. 3.

Câu 21. Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gần nhất của m là:

A. 6,6.                     B. 11,0.                    C. 13,2.                          D. 8,8.

Câu 22. Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 34,1.                  B. 28,7.                     C. 10,8.                          D. 57,4.

Câu 23. Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.
(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.
(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.
(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.
(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là:

A. 4.                       B. 3.                          C. 2.                               D. 1.

Câu 24. Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

- A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện;
- B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện;
- A tác dụng với C thì có khí thoát ra.

A, B, C lần lượt là:

A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.                B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.
C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.                 D. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

Câu 25. Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15.                     B. 20.                        C. 25.                            D. 30.

Câu 26. Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 29,55.                B. 19,70.                   C. 39,40.                       D. 35,46.

Câu 27. Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất:

A. nicotin.              B. aspirin.                  C. cafein.                       D. moocphin.

Câu 28. Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là:

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).                                 B. CnH2n (n ≥ 2).
C. CnH2n-2 (n ≥ 2).                                  D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 29. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng cacbon và hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là:

A. C10H12O.           B. C5H6O.                 C. C3H8O.                    D. C6H12O.

Câu 30. Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là:

A. propan-1-ol.                                         B. propan-2-ol.
C. pentan-1-ol.                                         D. pentan-2-ol.

(Còn tiếp)

Đáp án đề minh họa kì thi THPT Quốc gia môn Hóa 2015

1. A

2. A

3. A

4. A

5. A

6. B 

7. D

8. D

9. C

10. B

11. B

12. D

13. A

14. B

15. D

16. D

17. C

18. C

19. B

20. B

21. D

22. A

23. C

24. C

25. A

26. C

27. A

28. C

29. A

30. A

31. A

32. A

33. A

34. A

35. A

36. B

37. A

38. D

39. B

40. A

41. C

42. B

43. A

44. A

45. B

46. C

47. B

48. B

49. A

50. B

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ