24/10/2017, 09:19

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 - 2018 Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12

Danh mục: Môn toán

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 - 2018. Bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải các bài tập Toán. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc (Lần 3) Đề thi ...

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 - 2018. Bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải các bài tập Toán. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HN

TRƯỜNG THPT ĐK-HBT

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = frac{x^{3 }-1}{1-2x}   tại điểm hoành độ x = 1 là: 

A. 1

B. 5

C. -1

D. -5

Câu 2: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = frac{x+2}{x-1}  và đường thẳng y = 2x là: 

A. (2;-4), (2;3)

B. left(frac{1}{2}; 1 ight)

C.left(2;4 ight), left(-frac{1}{2}; 1 ight)

D. left(2; 4 ight)left(-frac{1}{2}; -1 ight)

Câu 3: Hãy xác định a, b, c để hàm số y=ax^2 +bx^2 +c có đồ thị như hình vẽ

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

A. a = frac{1}{4},b = -2,c = 2

B. a = 4,b = -2,c = 2

C. a = 4,b = 2,c = 2

D. a = frac{1}{4},b = -2, c > 0

Câu 4: Tìm các cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích là 48m2

A. sqrt{84}m

B. sqrt{50}m

C. sqrt{48}m

D. sqrt{45}m

Câu 5: Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

A. y = x3 - 3x2 + 3x +1

C. y = x3 - 3x +1

B. y = -x3 + 3x2 + 1

D. y = -x3 - 3x2 -1

Câu 6: Số tiếp tuyến kẻ từ diểm A(1;5) tới đồ thị hàm số y = -x3 + 6x là:

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 12: Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;1)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-00;-2)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;1)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-00;-2)

Câu 13: Cho khối chóp có đáy là đa giác gồm n cạnh. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Số mặt của khối chóp bằng 2n

B. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n + 1

C. Số cạnh của khối chóp bằng n + 1

D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó

Câu 14: Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại:

A. {4;3}

B. {3;5}

C. {3;4}

D. {5;3}

Câu 15: Hàm số y = x4 + 2x2 - 3 có giá trị cực tiểu yCT = ?

A. yCT = -5

B. yCT = 4

C. yCT = -3

D. yCT = 0

Câu 16: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = frac{x^2-5x+4}{x^2-1}

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 20: Hàm số y = -x^3 +3x -2 trên đoạn left(-3;0 ight) có giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m. Khi đó M + m bằng:

A. -6

B. 12

C. 14

D. 16

Câu 21: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

A. y=frac{x+1}{x-2}

B. y= frac{x-1}{2x+1}

C. y =frac{x+3}{2-x}

D.y= frac{2x+1}{x-2}

Câu 22: Cho hàm số y = 2 +sqrt{2x^2+1} Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-oo;0)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;+oo)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+oo)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;1)

Câu 23: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông với đường chéo AC = 2a. SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là:

A. frac{a}{sqrt{2}}

B. frac{a}{sqrt{3}}

C. asqrt{2}

D. asqrt{3}

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 26: Cho hình hộp đứng ABCD.A' B'C' D' có đáy là hình thoi, AC 6a, BD 8a. Chu vi của một đáy bằng 4 lần chiều cao của khối hộp. Thể tích của khối hộp ABCD.A' B'C' D' là:

A. 240 a^3

B. 120 a^3

C. 40a^3

D. 80 a^3

Câu 27: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, trên các cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm M, N ,P sao cho AB = 2 AM, AN = 2NC, AD = 2 AP. Thể tích của khối tứ diện AMNP là:

 A. frac{a^3sqrt{2}}{72}

B. frac{a^3sqrt{3}}{48}

C. frac{a^3sqrt{2}}{48}

D. frac{a^3sqrt{2}}{12}

Câu 28: Cho hình chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góp với mặt phẳng ( ABCD). Góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng ( ABCD) là 30o. Thể tích của khối chóp S .ABCD là:

A. frac{2a^3sqrt{3}}{3}

B. frac{a^3sqrt{3}}{2}

C. frac{4a^3sqrt{3}}{3}

D. 2a^3sqrt{3}

Câu 29: Số giao điểm n của hai đồ thị y = x4 - x2 + 3 và y = 3x2 - 1 là:

A. n = 2

B. n = 4

C. n = 3

D. n = 0

Câu 30: Tìm m để phương trình x4 - 4 x2 + m - 1 = 0 vô nghiệm.

A. m < 5

B. m > -1

C. m > -5

D. m > 5

Câu 31: Hàm số y = frac{-3x+1}{2x-3} có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

Câu 32: Tìm giá trị m để đường thẳng (d ): y =  (2m + 1) x - m + 3 vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số: y = x3 - 3x2 + 1

A. m = frac{-1}{2}

B. m=frac{3}{2}

C. m = frac{-1}{4}

D. m = frac{3}{4}

Câu 33: Tìm m để hàm số y = frac{1}{3}x^3 -mx^2 +left(m^2 -m +1 ight)+1  đạt cực đại tại điểm x =1 

A. m = 2

B. m = 3

C. m = 1

D. m = 2 

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 38: Cho hàm số y = ( x - 1)(x2 - 3x + 3) có đồ thị (C ). Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. (C ) cắt trục hoành tại 3 điểm

B. (C ) cắt trục hoành tại 1 điểm

C. (C ) cắt trục hoành tại 2 điểm

D. (C ) không cắt trục hoành

Câu 39: Cho lăng trụ đứng ABC.A' B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a, A' B = asqrt{3}. Thể tích của khối lăng trụ đứng ABC.A' B' C' là V. Tỉ số frac{a^3}{v} có giá trị là: 

A. 1

B. frac{1}{2}

C. frac{3}{2}

D. 2

Câu 40: Cho hàm số y = -x3 - mx2 + (4m + 9 ) x + 7, m là tham số. Tim giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;+oo)

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5

Câu 41: Cho hình chóp S .ABC có đáy là tam giác vuông tại A, ABC = 30o, SAB là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB. Thể tích của khối chóp S .ABC là:

A. frac{a^3sqrt{3}}{9}

B. frac{a^3}{18}

C. frac{a^3sqrt{3}}{3}

D. frac{a^3}{12}

Câu 42: Cho hàm số y = frac{mx+3}{4x-2n+5} Đồ thị hàm số có phương trình TCN: y = 2 và nhận trục tung làm tiệm cận đứng. Khi đó m + n bằng:

A. frac{9}{2}

B. frac{21}{2}

C. frac{11}{2}

D.frac{13}{2}

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 44: Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện đều loại {3;4} là:

A. 3

B. 8

C. 9

D. 6

Câu 45: Cho hình lập phương ABCD.A' B' C ' D' có A' C = 3asqrt{3} Thể tích của khối lập phương ABCD.A' B'C' D' là:

 A. 9a^3sqrt{3}

B. 27a^3

C. 3a3

D. a^3

Câu 46: Giả sử M là điểm trên đồ thị hàm số y = x^3+3x^2-x-1  mà tiếp tuyến tại M có hệ số góc
nhỏ nhất khi đó tọa độ M là:

A. (0; 1)

B. (-1;2)

C. (1;2)

D. (-2;5)

Câu 47: Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

A. y=frac{x-1}{x+1}

B. y = frac{x+3}{1-x}

C.y= frac{2x+1}{x+1}

D.y= frac{x+2}{x+1}

Câu 48: Cho lăng trụ tam giác ABC.A' B' C' có đáy là tam giác vuông cân tại A , AA' = a sqrt{3}. Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) là trung điểm cạnh AC. Biết góc giữa AA' và mặt phẳng ( ABC ) bằng 45o. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A' B' C ' là:

A. a^3sqrt{6}

B. frac{a^3sqrt{3}}{4}

C.frac{3a^3sqrt{6}}{2}

D. frac{a^3sqrt{6}}{3}

Câu 49: Cho hình chóp S .ABC có các cạnh SA,SB,SC đôi một vuông góc với nhau và SA = a,SB = 2a,SC = 3a . Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ( ABC ) là:

A. frac{5a}{6}

B. frac{6a}{7}

C. frac{7a}{6}

D. frac{6a}{5}

Câu 50: Một tấm bìa cứng hình chữ nhật có kích thướng 3m x 8m. Người ta cắt mỗi góc của tấm bìa một hình vuông có cạnh là x để tạo ra hình hộp chữ nhật không nắp. Với giá trị nào của x thì thể tích hình hộp chữ nhật đạt giá trị lớn nhất?

Hình vẽ:

A. x =1m

B. x = frac{2}{3}m

C. x= frac{1}{3}m

D. x = frac{4}{3}m

Đáp án đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

1. A

2. D

3. A

4. C

5. A

6. A

7. A

8. D

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. C

16. B

17. D

18. A

19. A

20. B

21. A

22. C

23. C

24. B

25. C

26. B

27. A

28. D

29. A

30. D

31. B

32. C

33. C

34. D

35. C

36. D

37. D

38. B

39. A

40. A

41. D

42. B

43. D

44. C

45. B

46. B

47. C

48. C

49. B

50. B

Đáp án chi tiết đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = frac{3x-1}{1-2x} tại điểm của hoành độ x -1 là:

A. 1

B. 5

C. -1

D. -5

Hướng dẫn

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Câu 2: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng  y = frac{x+2}{x-1} và đường thẳng y = 2x là:

A. (2;-4), (2;3)

B.left(frac{1}{2}; 1 ight)

C.left(2; 4 ight), left(-frac{1}{2}; 1 ight)

D. left(2; 4 ight), left(-frac{1}{2};-1 ight)

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12
Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

 Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ