02/11/2017, 09:39

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, tài liệu bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh các bài tập Toán. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Đức, Hà Nội Đề thi ...

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, tài liệu bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh các bài tập Toán. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2017-2018

MÔN TOÁN KHỐI 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(50 câu trắc nghiệm)

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 121

Câu 3: Đồ thị của hàm số y = frac{2}{x-1} có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 4: Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37,13,30 và diện tích xung quanh bằng 480. Tính thể tích của khối lăng trụ.

A. 2010

B. 1080

C. 2040

D. 1010

Câu 5: Cho hàm số y = f (x) = Ιx + 2Ι mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số f (x) là hàm chẵn

B. Hàm số f (x) không tồn tại đạo hàm tại điểm x = -2

C. Hàm số f (x) liên tục trên R

D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = 0

Câu 6: Số giao điểm của hai đồ thị y = x4 - 3x2 + 2 và y = x2 - 2 là.

A. 2

B. 0

C. 1

D. 4

Câu 7: Hàm số y = sqrt{2x-x^2} đồng biến trên khoảng: 

A. (1; 2)

B. (-œ;1)

C. (1; +œ)

D. (0;1)

Câu 8: Cho hàm số bậc 4 có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?

A. y = x4 - 2x2 - 2.

C. y = -x4 - 2x2 +1

B. y = -x4 + 2x2 +1.

D. y = x4 - 2x2 -1.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 11: Hình nào sau đây không có mặt phẳng đối xứng?

A. Hình lập phương.

B. Hình hộp.

C. Hình bát diện đều.

D. Tứ diện đều.

Câu 12: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 9

B. 3

C. 6

D. 8

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. Đồ thị của hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị của hàm số đã cho có một tiệm cận đứng, không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị của hàm số đã cho có cả tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

D. Đồ thị của hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

Câu 15: Đồ thị hàm số y = frac{x-1}{2-x}  có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3

B. 0

C. 2

D.1

Câu 16: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. y = -2x3 + 9x2 -12x - 4

B. y = x3 - 3x + 2

C. y = x4 - 3x2 + 2

D. y = 2x3 - 9x2 +12x - 4

Câu 17: Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R, có đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên đáy là điểm H nằm trên cạnh AC sao cho AH = frac{2}{3}ACMặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A. frac{a^3sqrt{3}}{12}

B. frac{a^2sqrt{3}}{36}

C. frac{a^3sqrt{3}}{34}

D. frac{a^2sqrt{3}}{8}

Câu 19: Phương trình tất cả các tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = frac{x+2017}{sqrt{x^2}-2017} là: 

A. y = sqrt{2017}

B. y = 1

C. y=-sqrt{2017}

D. y = 1; y =-1

Câu 20: Hàm số y = -x3 + 3x2 + 9x + 4 đồng biến trên khoảng?

A. (-œ; -3) 

B. (-1;3)

C. (3; +œ)

D. (-3;1)

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. 3

B. 2

C. 0

D. 1

Câu 22: Điểm M (3; -1) thuộc đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y = x3 - x + m khi m bằng

A. 2

B. 1

C. -1

D. 0

Câu 23: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận ngang?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 25: Hàm số y = frac{x}{x^2 +1} đống biến trên khoảng?

A. (-œ; -1)

B. (0; +œ)

C. (-œ; +œ)

D. (-1;1)

Câu 26: Tổng diện tích các mặt của khối lập phương bằng 96. Tính thể tích của khối lập phương đó.

A. 48

B. 84

C. 64

D. 91

Câu 27: Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 29: Cho hình chóp BCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ABC = 600, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = asqrt{3}. Tính thể tích của khối chóp S.A CD.

Câu 30: Tìm số cạnh ít nhất của hình đa diện có 5 mặt.

A. 9 cạnh.

B. 8 cạnh.

C. 6 cạnh.

D. 7 cạnh.

Câu 31: Một khối chóp tam giác có độ dài các cạnh đáy lần lượt là 6,8,10. Một cạnh bên có độ dài bằng 4 và tạo với đáy một góc hình chóp 600. Tính thể tích khối chóp.

A. 16sqrt{3}

B. 8sqrt{3}

C. frac{16sqrt{2}}{3}

D. 16pi

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 33: Gọi O là tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-5Khẳng định nào sau đâu đúng?

A.  riangle song song với trục hoành.

B.  riangle có hệ số góc dương.

C.  riangle có hệ số góc bằng -1.

D.  riangle song song với đường thẳngy = -5

Câu 34: Cho hình hộp ABCD.A,B,C,D, gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính tỉ số thể tích của khối chóp O.A,B,C, và khối hộp ABCD.A,B,C,D,.

A. frac{1}{4}

B. frac{1}{3}

C. frac{1}{6}

D. frac{1}{12}

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 37: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 - 3mx2 + 4m3 có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x?

A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 3.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. frac{sqrt{3+1}}{2}

B. frac{sqrt{3-1}}{2}

C. sqrt{3-1}

D. sqrt{3+1}

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a > 0,b < 0, c > 0 

B. a > 0,b > 0, c > 0

C. a < 0,b > 0, c > 0 

D. a > 0,b > 0, c < 0

Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực của tham sốm để phương trình sau có nghiệm x € (1;2).

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 49: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có cạnh đáy bằng a và có thể tích V= frac{a^3sqrt{3}}{6}. Gọi J là điểm cách đều tất cả các mặt của hình chóp. Tính khoảng cách d từ J đến mặt phẳng đáy.

A. d = frac{asqrt{3}}{4}

B. d=frac{asqrt{3}}{2}

C. d= frac{asqrt{3}}{6}

D. frac{asqrt{3}}{3}

Câu 50: Biết rằng đường thẳng d: y = 3x + m (với m là số thực) tiếp xúc với đồ thị hàm số (C): y = x2 - 5x -8. Tìm tọa độ tiếp điểm của d và (C).

A. (4;-12).

B. (-4; 28).

C. (1; -12).

D. (-1; -2).

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A

6. A

7. D

8. B

9. B

10. D

11. D

12. D

13. D

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. D

20. B

21. D

22. B

23. C

24. D

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. B

31. A

32. D

33. A

34. C

35. C

36. B

37. A

38. C

39. C

40. A

41. D

42. A

43. C

44. B

45. B

46. A

47. B

48. B

49. C

50. A

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ