24/10/2017, 09:19

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Đức, Hà Nội Đề kiểm tra chất lượng môn Toán 12 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Đức, Hà Nội, bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 rèn luyện cách giải nhanh bài tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12, trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh, năm học 2017 - 2018 ...

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Đức, Hà Nội, bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 rèn luyện cách giải nhanh bài tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Việt Đức, Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x+1+sqrt{8-x^2} lần lượt là M và m, chọn câu trả đúng?

A. M = 1+ 2 sqrt{2}; m = 1- 2sqrt{2}

B. M = 5; m = 1 - 2sqrt{2}

C. M = 3; m = -1

D. M = 2 sqrt{2}; m = -1

Câu 2: Hình bên là đồ thị của hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d.

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. a < 0 , b > 0 , c > 0 , d < 0

B. a > 0 , b > 0 , c > 0 , d < 0

C. a < 0 , b > 0 , c < 0 , d < 0

D. a < 0 , b < 0 , c > 0 , d < 0

Câu 3: Cho hàm số thiên: y = f (x) xác định trên R {0}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên?

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y = 3 và y = 4

B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang y = 3 và một tiệm cận đứng x = 0

C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang y = 3

D. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng x = 0

Câu 4: Giá trị của m để hàm số y = -frac{1}{3}x^3+mx^2- left(m^2-m+1 ight)x+12 đạt cực tiểm tại x = 1.

A. m = -1 , m = -2

B. m = -1

C. m = 1, m = 2

D. m = 2

Câu 5: Đồ thị hàm số y = -x3 + 3x có điểm cực tiểu là:

A. (1; -2)

B. (-1;0 )

C. (-1; -2)

D. (1;0 ) 

Câu 6: Hàm số y = -x3 - 3x2 + 9x + 20 đồng biến trên:

A. (-3; +oo)

B. (-oo;1)

C. (1; 2)

D. (-3;1) 

Câu 7: Tìm khoảng nghịch biến của hàm số y = 2x3 - 6 x - 17.

A. (0; 2)

B. (-1;1)

C. (0;1)

D. (-oo -1) và (1; +oo)

Câu 8: Cho phép vị tự tâm O biến M thành N sao cho OM = 3ON . Khi đó tỉ số vị tự là:

A. 3

B. ± frac{1}{3}

C. -3

D. ±3

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 10: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = 12a , AC = 16a hình chiếu của A’ trên (ABC) trùng với trung điểm của BC, AA' = 20a. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

A. 15sqrt{3a^3}

B. 405sqrt{3a^3}

C. 960sqrt{3a^3}

D. 120sqrt{3a^3}

Câu 11: Tìm m để hàm số hơn 3. y = -2x3 - 3 (m - 1) x2 - 6 (m - 2) x + 19 đồng biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3?

A. m > 6

B. m = 6

C. m = 0

D. m < 0 hoặc m > 6

Câu 12: Hàm số y = 2x4 - 4x2 - 2017 đồng biến trên khoảng nào sau đây:

A. (-1;0);(1; +oo)

B. Đồng biến trên R

C. (-oo; -1);(0;1)

D. (-1;0);(0;1)

Câu 13: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang?

A.  y = frac{sqrt{x^4+3x+7}}{2x-1}

B. y= frac{3}{x^2-1}

C. y= frac{3}{x-2}+1

D. y=frac{2x-3}{x+1}

Câu 14: Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên [-2; 2] có đồ thị của hàm số y = f '(x) như sau: 

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Biết rằng hàm số y = f (x) đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2; 2] tại x0. Tìm x0

A. x0 = 2

B. x0 = -2

C. x0 = 1

D. x0 = -1

Câu 15: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, trên các cạnh AA’, BB’ lấy các điểm M, N sao cho AA' = 4 A' M '; BB ' = 4B ' N. Mặt phẳng (C 'MN) chia khối lăng trụ đã cho thành hai phần. Gọi Vlà thế tích khối chóp C’.A’B’MN, tỉ số frac{v_1}{v_2} bằng:

A. frac{V_1}{V_2}= frac{1}{5}

B. frac{V_1}{V_2}= frac{4}{5}

C.frac{V_1}{V_2}=frac{3}{5}

D. frac{V_1}{V_2}=frac{2}{5}

Câu 16: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C có đáy là tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều ba điểm A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với mặt phẳng đáy một góc bao nhiêu?

 A. frac{a^3sqrt{3}}{10}

B. frac{a^3sqrt{3}}{12}

C. frac{a^3}{4}

D. frac{a^3}{8}

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 21: Đồ thị hàm số y = frac{x+1}{x^2-4} có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 22: Đồ thị hàm số y = frac{sqrt{x^2-4}}{x-1}có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Câu 23: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và đáy bằng tích khối chóp S.ABC là:

A. frac{a^3sqrt{3}}{12}

B. frac{sqrt{2a^3}}{3}

C. frac{a^3}{6}

D. frac{2sqrt{a^3}3}{9}

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. y = x3 - 3x

B. y = x4 - x2 + 1

C. y = -x3 + 3x - 1

D. y = -x3 + 3x

Câu 26: Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 - 2 đối xứng nhau qua đường thẳng:

A. y = x + 1

B. x - 2 y + 1 = 0

C. x + 2 y - 2 = 0

D. 2x - 4 y - 1 = 0

Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với ( ABC) , tam giác ABC vuông tại A, AB = 3a, AC = 4a , SA = 3a. Thể tích khối chóp S.ABC là:

A. 9a3

B. 8a3

C. 2a3

D. 6a3

Câu 28: Số điểm cực trị của hàm số y = x2018 (x - 1) là:

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Trong mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1; 3] bằng 2

B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1; 3] bằng -1

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-1; 3] bằng -2

D. Hàm số đạt cự đại tại x = 2.

Câu 31: Cho hàm số y = x3 + 3x2 - 2 có điểm cực đại là A(-2; 2), cực tiểu là B (0; -2) thì phương trình x3 + 3x2 - 2 = m có ba nghiệm phân biệt khi:

A. -2 < m < 2

B. m > 2

C. m = 2 hoặc m = -2

D. m < -2

Câu 32: Đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 2 là hình nào trong số 4 hình dưới đây?

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. Hình 2

B. Hình 1

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 33: Cho hàm số x2 + x2 = 2: y = -x2 + mx2 + 3x + 12m + 1. Tìm m để hàm số có 2 cự trị A, B thỏa mãn 

x_A^2+x_B^2= 2:

A. m = ±3

B. m = 0

C. m = ±1

D. m = 2

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Câu 42: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có khoảng cách từ tâm O của đáy đến (SCD) bằng 2a, a là hằng số dương. Đặt AB = x. Tìm giá trị của x để thể tích của khối chóp S.ABCD đạt giá trị nhỏ nhất?

A. x= asqrt{3}

B. x= asqrt{2}

C. x= 2asqrt{6}

D. x= asqrt{6}

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. -8

B. 4

C. 8

D. -4

Câu 45: Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = xsqrt{1-x^2}. Tính M+m

A. 1

B. 0

C. 2

D. -1

Câu 46: Số điểm cực trị của hàm số y = 3x4 - 2017 là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

A. Hình 4

B. Hình 3

C. Hình 1

D. Hình 2

Câu 48: Cho chóp S.ABCD có (SAB ) vuông góc với ( ABCD ), tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S, ABCD là hình vuông cạnh 3a. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

A. frac{a^3}{6}

B. frac{4a^3}{3}

C. frac{9a^3}{2}

D. frac{32a^3}{3}

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

Đáp án đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12

1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. B

9. A

10.C

11.D

12.A

13.A

14.C

15.A

16.C

17.A

18.D

19.D

20.B

21.C

22.B

23.A

24.A

25.D

26.B

27.D

28.B

29.B

30.C

31.A

32.B

33.B

34.B

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.C

41.C

42.C

43.D

44.C

45.B

46.A

47.C

48.C

49.B

50.D

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ