24/10/2017, 09:19

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12, trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh, năm học 2017 - 2018 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12, trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh, năm học 2017 - 2018, bộ đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh các bài tập Toán. Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 trường THPT Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm học 2017 - 2018 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2016 - 2017 ...

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12, trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh, năm học 2017 - 2018, bộ đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh các bài tập Toán.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12, trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh, năm học 2017 - 2018

Câu 1: Cho hàm số 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Hàm số liên tục tại x = 1 với: 

A. a = 3

B. a = 4

C. a = 2

D. a = 1

Câu 2: Hàm số y = frac{sin x - 3}{cos x} có tập xác định là: 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. SA vuông góc với mặt đáy. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. Góc giữa SC và (ABCD) là góc SCˆA

B. Góc giữa SC và (SAB) là góc SBˆC

C. Góc giữa SB và (ABCD) là góc SBˆA

D. Góc giữa SC và (SAB) là góc CSˆB

Câu 4: Phương trình 3sin x + 4 cos x = m có nghiệm khi:

A. -5 ≤ m ≤ 5

B. m ≥ 5

C. m ≤ 7

D. m ≤ -5

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, đáy. Góc giữa SC và mặt đáy bằng: SA = asqrt{6} và vuông góc với mặt. Góc giữa SC và mặt đáy bằng:

A. 60o

B. 90o

C. 30o

D. 45o

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a. SA vuông góc với mặt đáy. Khoảng cách giữa SA và CD là:

A. 2a

B. a

C. asqrt{5}

D. asqrt{3}

Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 + x tại điểm M(1;2) là:

A. y = 4x - 6

B. y = 4x - 2

C. y = 2x -1

D. y = 2x - 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

A. x - 2 y - 4 = 0

B. x - 2 y + 4 = 0

C. x + 2 y + 4 = 0

D. x - 2 y + 3 = 0

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của CD, góc giữa SM và mặt đáy bằng 60o .Độ dài cạnh SA là:

A. asqrt{3}

B. asqrt{15}

C. frac{asqrt{3}}{2}

D. frac{asqrt{15}}{2}

Câu 12: Hàm số  y = xsqrt{x^2+1} có đạo hàm là: 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 13: Lớp 12A có 18 đoàn viên. Số cách chọn 3 đoàn viên đi dự đại hội đoàn trường là:

A. P3

B. C_8^3

C. A_8^3

D. 51

Câu 14: Cho hàm số là: y = x4 - 2x2 + 3 có đồ thị (C ).Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm A(0; 3)

A. y = -x + 3

B. y = x + 3

C. y = 3

D. y = 4x + 3

Câu 15: Hàm số y = sinx + 3cos x có đạo hàm là:

A. y ' = cos x + 3sin x

B. y ' = cos x - 3sin x

C. y ' = cos x + 3

D. y ' = -2 sin x

Câu 16: Nghiệm của phương trình sqrt{3}sin2x +3cos x = 1 là:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 17: Từ các chữ số 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9 lập các số có 5 chữ số khác nhau. Số các số mà tổng các chữ số của nó là số lẻ là:

A. 120

B. 66

C. 7920

D. 15120

Câu 18: Nghiệm của phương trình cos2 x - cos x = 0 là:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 23: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có tất cả các cạnh bằng

A. asqrt{6}

B. frac{asqrt{6}}{9}

C. 3asqrt{6}

D. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là: 

frac{asqrt{6}}{3}

Câu 24: Nghiệm của phương trình cosx=1 là:

A. x =kpi

B. x= frac{-pi}{2}+2kpi

C. x= 2kpi

D. x=frac{pi}{2}+k2pi

Câu 25: Cho hàm số đồ thị với trục tung là: y = x3 - 3x + 2 có đồ thị (C ).Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của?

A. y = 3x - 2

B. y = -3x + 2

C. y = -3x - 2

D. y = 3x + 2

Câu 26: Hàm số y = x5 - 4x3 + 2x có đạo hàm là:

A. y ' = 5x4 - 12x2

B. y ' = 5x4 - 12 x2 + 2

C. y ' = 5x4

D. y ' = 5x4 - 12 x2 + 2 x

Câu 27: Số nghiệm của phương trình 1+ s inx.cos2 x + s inx + cos2 x = 0 thuộc đoạn -pi; 2pi) là: 

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 28: Hàm số y = -x3 + 3x2 + 2 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị tại M(1; 4) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A, B. Diện tích của tam giác OAB là:

A. frac{1}{6}

B. frac{1}{3}

C. frac{1}{2}

D. 1

Câu 29: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Chọn khẳng định sai:

A. Chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy

B. SA vuông góc với mặt đáy

C. Đáy ABCD là hình vuông

D. Các cạnh bên bằng nhau

Câu 30: Nghiệm của phương trình 2sinx-1=0 là:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA = frac{a}{2} và vuông góc với mặt đáy. Góc giữa (SBC) và (ABC) là:

A. 45o

B. 60o

C. 90o

D. 30o

Câu 32: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 lập được số các số tự nhiên lẻ có 5 chữ số khác nhau là:

A. 288

B. 120

C. 54

D. 1500

Câu 33: Cho tứ diện OABC có OA=2, OB=3, OC=4 và OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) là:

A. frac{12}{5}

B. frac{13}{sqrt{61}}

C. frac{12}{sqrt{61}}

D. frac{6}{sqrt{13}}

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 35: Số cách xếp 5 đại biểu ngồi vào một bàn dài có 5 ghế là:

A. 1

B. 4!

C. 5

D. 5!

Câu 36: Phương trình 2 sin2 x + 3sin x + m = 0 có nghiệm khi:

A. m ≤ 1

B. m ≥ 9/8

C. m ≤ -5

D. - 5 ≤ m ≤ 9/8

Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều AB=a. SA =2a và vuông góc với mặt đáy. Khoảng cách giữa SB và AC là:

A. frac{2a}{sqrt{5}}

B. a

C. frac{2asqrt{57}}{19}

D. frac{asqrt{57}}{19}

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 42: Cho hàm số y = frac{2x +3}{x+2} có đồ thị (C ).Phương trình tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc k=1 là:

A. y = x + 2, y = x + 6 

C. y = x + 2, y = x - 6

B. y = x - 2, y = x - 6

D. y = x - 2, y = x + 6

Câu 43: Cho hàm số y = frac{-1}{3} x^{3 }- 2x + 6x+ 2 Có đồ thị (C ). Gọi k là hệ số góc của các tiếp tuyến của đồ thị. Giá trị lớn nhất của k là:

A. 6

B. - 6

C. - 10

D. 10

Câu 44: Cho đa giác lồi có 10 cạnh, trong đó không có 3 đường chéo nào đồng quy tại một điểm khác đỉnh của đa giác (3 đường chéo nếu đồng quy chỉ có thể đồng quy tại đỉnh của đa giác). Số giao điểm của các đường chéo của đa giác là:

A. 439

B. 435

C. 220

D. 216

Câu 45: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60o. M là trung điểm của CD, N là trung điểm của BC. Khoảng cách từ A đến (SMN) là:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu 46: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60o. Chiều cao của hình chóp là:

A. frac{asqrt{3}}{2}

B. a

C. frac{asqrt{55}}{8}

D. frac{asqrt{55}}{6}

Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a, SA=2a. (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy. M là trung điểm của SD. Khoảng cách từ A đến (MBC) là:

A. frac{asqrt{55}}{10}

B. frac{3asqrt{55}}{40}

C. frac{asqrt{55}}{8}

D. frac{asqrt{55}}{6}

Câu 48: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được số các số tự nhiên có 7 chữ số trong đó chữ số 3 có mặt đúng 3 lần còn các chữ số còn lại có mặt đúng một lần là:

A. 840

B. 2160

C. 360

D. 720

Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy,AM là đường cao của tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. SM vuông góc với (ABC)

B. BC vuông góc với SM

C. AM vuông góc với SM

D. AM vuông góc với (SBC)

Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, AB=a, SA=a và vuông góc với mặt

đáy. Góc giữa SB và SC là:

A. 60o

B. 30o

C. 90o

D. 45o 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Câu  Đáp án Câu Đáp án
1 C 26  B
2 C 27  C
3 B 28  A
4 A 29  B
5 A 30  D
6 A 31  D
7 B 32  C
8 C 33  C
9 D 34  B
10 B 35  D
11 D 36  D
12 A 37  C
13 B 38  A
14 C 39  D
15 B 40  A
16 A 41  A
17 C 42  A
18 B 43  D
19 A 44  C
20 D 45  A
21 D 46  B
22 C 47  A
23 D 48  D
24 C 49  B
25 B 50  A
Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ