07/08/2017, 23:12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 Đề kiểm tra đầu năm môn Sinh lớp 12 có đáp án

Danh mục: Sinh học

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 12 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Đây là đề khảo sát đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 11 lên lớp 12. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2016 - 2017 Đề thi khảo sát chất ...

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016 gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Đây là đề khảo sát đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 11 lên lớp 12. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Trường THPT Phan Văn Trị

Tổ Sinh – KTNN

ĐỀ 571

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

MÔN: SINH HỌC 12 NĂM 2015-2016

THỜI GIAN: 60 PHÚT

Câu 1. Trong quá trình tự nhân đôi của ADN có bao nhiêu loại nuclêôtit tham gia?

A. 16 loại.                          B. 8 loại.                          C. 1 loại.                       D. 4 loại.

Câu 2. Thể đột biến là những cá thể

A. mang những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử.

B. mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.

C. mang đột biến phát sinh ở giao tử, qua thụ tinh vào một hợp tử ở trạng thái dị hợp.

D. mang những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ tế bào.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây nói về đột biến gen ở loài sinh sản hữu tính là không đúng?

A. Chỉ các đột biến xuất hiện trong tế bào sinh tinh và sinh trứng mới được di truyền cho thế hệ sau.

B. Các đột biến lặn gây chết có thể truyền cho thế hệ sau qua các cá thể có kiểu gen dị hợp tử .

C. Các đột biến có thể xảy ra ngẫu nhiên trong quá trình sao chép ADN.

D. Những đột biến làm tăng sự thích nghi, sức sống và sức sinh sản của sinh vật có xu hướng được chọn lọc tự nhiên giữ lại.

Câu 4. Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?

A. Mã di truyền là mã bộ ba

B. Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

C. Mã di truyền có tính thoái hóa.

D. Một bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin.

Câu 5. Ở sinh vật nhân sơ, bộ ba AUG là mã mở đầu có chức năng quy định điều khiển khởi đầu dịch mã và quy định axit amin

A. Mêtiônin                B. Foocmin mêtiônin        C. Phêninalanin            D. Foocmin alanin

Câu 6.Trên phân tử mARN có số nuclêôtit các loại như sau: 450A, 150U, 600G, 300X. Phân tử mARN được dịch mã bình thường tạo thành 4 chuỗi polipeptit. Xác định số lượng liên kết hydrô được hình thành giữa anticodon và codon, biết bộ ba kết thúc trên mARN là UAG.

A. 3900                      B. 15572                          C. 15600                      D. 15593

Câu 7. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

A. Mang thông tin quy định prôtêin điều hòa.

B. Nơi tiếp xúc với enzim ARN – polimêraza khởi động phiên mã các gen cấu trúc.

C. Mang thông tin quy định enzim phân giải đường.

D. Nơi liên kết với vùng điều hòa ức chế phiên mã các gen cấu trúc.

Câu 8. Cho các sản phẩm: (1) mARN, (2) chuỗi polipeptit, (3) tARN, (4)rARN, (5)axit amin. Quá trình phiên mã tạo ra những sản phẩm nào?

A. (1), (3) và (4)        B. (1), (2) và (3)           C. (2), (3) và (5)               D. (1), (4) và (5)

Câu 9. Cho một số trường hợp bộ ba mã hóa axit amin như sau: (1) Ser được mã hóa bởi UXU, UXX, UXA, UXG; (2) Val được mã hóa bởi GUU, GUX, GUA, GUG; (3) Gly được mã hóa bởi GGU, GGX, GGA, GGG. Các ví dụ này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền?

A. Tính phổ biến.        B. Tính liên tục.         C. Tính đặc hiệu.             D. Tính thoái hóa.

Câu 10. Chiều phiên mã trên mạch mang mã gốc của ADN là

A. chiều 3' → 5'                       B. chiều 3' → 5' có đoạn theo chiều 5'→ 3'

C. chiều 5' → 3'                       D. chiều 3' → 5' trên mạch gốc và 5' → 3' trên mạch bổ sung.

Câu 11. Trong các bộ ba nuclêôtit được liệt kê dưới đây, có những bộ ba nuclêôtit chắc chắn không có bộ ba đối mã (anticodon) trên các phân tử tARN.

(1) 5´AUU3´         (2) 5´UUA3´          (3) 5´AUX3´           (4) 5´UAA3´ (5) 5´AXU3´

(6) 5´UAG3´         (7) 5´UXA3´         (8) 5´XUA3´            (9) 5´UGA3´

Đáp án đúng là:

A. (1), (3), (5)               B. (2), (5), (9)                   C. (4), (6), (9)              D. (2), (7), (8)

Câu 12. Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có lactôzơ (có chất cảm ứng) thì diễn ra các sự kiện nào?

1. Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế

2. Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế.

3. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

4. Vùng vận hành được khởi động, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các chuỗi pôlipeptit.

Phương án đúng là:

A. 1, 2.                       B. 1, 3.                          C. 1, 4.                                D. 1, 2, 4.

Câu 13. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế phiên mã là

A. A liên kết với T, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

B. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

C. A liên kết với U, U liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

D. A liên kết với T, T liên kết với U, G liên kết với X, X liên kết với G.

Câu 14. Pôlixôm có vai trò gì?

A. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục

B. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng loại

C. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin khác loại

D. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác

Câu 15. Một gen có khối lượng 720000đv.C và mạch mã gốc của gen có A:T:G:X = 1:3:2:4. Gen này tiến hành nhân đôi 3 lần, số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp là

A. 1680.                           B. 1440.                          C. 720.                             D. 5040.

Câu 16. Cấu trúc của một opêron bao gồm

A. gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành

B. gen điều hòa, vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc

C. gen điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành

D. vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành

Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh lớp 12

1

D

11

C

21

C

31

C

2

B

12

D

22

A

32

C

3

A

13

B

23

A

33

A

4

C

14

B

24

C

34

A

5

B

15

D

25

C

35

C

6

B

16

D

26

B

36

B

7

A

17

C

27

D

37

B

8

A

18

B

28

B

38

C

9

D

19

B

29

A

39

B

10

A

20

C

30

C

40

B

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ