30/07/2017, 08:49

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 12

Danh mục: Hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm Polime VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn hóa học lớp 12 chương 4 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu hay để tham khảo, chính vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime.  Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit  Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 2 - Cacbohidrat Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 3 - Amin - Amino axit - ...

Câu hỏi trắc nghiệm Polime

VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn hóa học lớp 12 chương 4 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu hay để tham khảo, chính vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 4 - Polime. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG POLIME

1. Hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. axit amino axetic.

B. Caprolactam.

C. metyl metacrylat.

D. buta-1,3-dien.

2. Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. Phenol và fomandehit.

B. buta-1,3-dien và stiren.

C. Axit adipic và hexammetylen điamin.

D. Axit ε- aminocaproic.

3. Loại cao su nào sau đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp?

A. Cao su buna.

B. Cao su buna – N.

C. Cao su isopren.

D. Cao su clopen.

4. Polime nào sau đây thức tế không sử dụng làm chất dẻo?

A. Poli(metyl metacrilat).

B. Cao su buna.

C. Poli(viny clorua).

D. Poli(phenol fomandehit).

5. Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

6. Polivinyl axetat (hoặc poli[vinyl axetat]) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2.

B. CH3COO-CH=CH2.

C. CH2=CH-COO-CH3.

D. CH2=CH-COO-C2H5.

7. Tơ nilon - 6 6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.

B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.

C. H2N-(CH2)5-COOH.

D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.

8. Polime dùng để chế tạo thuỷ tính (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3.

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH2.

D. C6H5CH=CH2.

9. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm tơ visco tơ nilon-6 6 tơ axetat tơ capron tơ enang những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6 6 và tơ capron.

B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ visco và tơ axetat.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

10. Nilon–6 6 là một loại

A. tơ axetat.       B. tơ visco.       C. polieste.       D. tơ poliamit.

11. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

12. Một loại cao su lưu hoá chứa 1,964% lưu huỳnh. Hỏi có khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đi sunfua –S – S - với giả thiết rằng đã thay thế cho H ở nhóm CH2 trong mạch cao su?

A. 40      B. 47    C. 55        D. 58

13. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 15,73% nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su lần lượt là

A. 3 : 2        B. 1 : 2      C. 2 : 1         D. 2 : 3

14. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. poliacrilonitrin

B. poli(metyl metacrylat)

C. polistiren

D. poli(etylen terephtalat)

15. Cho các loại tơ: bông tơ capron tơ xenlulozơ axetat tơ tằm tơ nitron nilon-6 6. Số tơ tổng hợp là

A. 3       B. 4     C. 2        D. 5

16. Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6 6; (6) poli (vinyl axetat) các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1), (3), (6).     B. (3), (4), (5).     C. (1), (2), (3).      D. (1), (3), (5).

17. Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là

A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen

B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna

C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren

D. polietylen; cao su buna; polistiren

18. Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2C(CH3)-COOCH3

B. CH3COO-CH=CH2

C. CH2=CH-CN 

D. CH2=CH-CH=CH2

19. Tơ nilon-6 6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. etylen glicol và hexametylenđiamin

B. axit ađipic và glixerol

C. axit ađipic và etylen glicol.

D. axit ađipic và hexametylenđiamin

20. Trong các polime: tơ tằm sợi bông tơ visco tơ nilon-6 tơ nitron những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm sợi bông và tơ nitron

B. tơ visco và tơ nilon-6

C. sợi bông tơ visco và tơ nilon-6

D. sợi bông và tơ visco

21. Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6 6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO-?

A. 5        B. 4      C. 3        D. 6

22. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ visco.

B. Tơ nitron.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ xenlulozơ axetat.

23. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

B. Tơ visco tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Sợi bông tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

D. Tơ nilon-6 6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

24. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.

B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.

C. Trùng hợp metyl metacrylat.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

25. Cho các polime: (1) polietilen (2) poli (metyl metacrylat) (3) polibutađien (4) polistiren (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A. (2),(3),(6)        B. (2),(5),(6)        C. (1),(4),(5)         D. (1),(2),(5)

26. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat tơ capron tơ nitron tơ visco tơ nilon-6 6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 2       B. 1     C. 4          D. 3

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ