08/10/2017, 00:35

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối Trắc nghiệm Sinh học lớp 12

Danh mục: Sinh học

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ quá trình dạy và học môn sinh 12 dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng đồng thời bám sát chương trình học. Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương trình Hệ thống kiến thức Sinh học dành cho thi Đại ...

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ quá trình dạy và học môn sinh 12 dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng đồng thời bám sát chương trình học.

BÀI 17: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối

Câu 1: Điều không đúng khi nói về quần thể ngẫu phối là :

A. Các cá thể giữa các quần thể khác nhau của một loài không giao phối với nhau.

B. Có sự đa dạng về kiểu gen tạo nên sự đa dạng về kiểu hình.

C. Tần số tương đối của các alen thuộc mỗi gen có tính đặc trưng.

D. Thường xuyên có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 2: Thành phần kiểu gen của một quần thể ngẫu phối có tính chất

A. Đặc trưng và ổn định.

B. Không đặc trưng nhưng ổn định.

C. Không đặc trưng và không ổn định.

D. Đặc trưng và không ổn định.

Câu 3: Đặc điểm cấu trúc di truyền cơ bản của một quần thể ngẫu phối là

A. Các cá thể trong quần thể giao phối tự do với nhau.

B. Quần thể là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên.

C. Các cá thể trong quần thể rất đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

D. Mỗi quần thể có khu phân bố xác định.

Câu 4: Trong quần thể ngẫu phối khó có thể tìm được 2 cá thể giống nhau vì

A. Số biến dị tổ hợp rất lớn.                                           B. Xảy ra sự ngẫu phối giữa các cá thể.

C. Một gen thường có nhiều alen.                                 D. Đột biến không ngừng phát sinh.

Định luật Hacđi – Vanbec

Câu 5: Nội dung cơ bản của định luật Hacđi – Vanbec là :

A. Vốn gen và tần số tương đối của các alen của quần thể ngẫu phối được ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.

B. Nét đặc trưng của quần thể ngẫu phối là sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

C. Thành phần kiểu gen và kiểu hình của một tính trạng của quần thể ngẫu phối được ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.

D. Thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen của quần thể ngẫu phối được ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.

Câu 6: Trong các quần thể ngẫu phối của một loài, nếu không bị chi phối bởi các nhân tố tiến hóa thì tần số tương đối của các alen thuộc một gen nào đó

A. Có tính ổn định nhưng không đặc trưng cho từng quần thể.

B. Không có tính ổn định nhưng đặc trưng cho từng quần thể.

C. Không có tính ổn định và không đặc trưng cho từng quần thể.

D. Có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể.

Câu 7: Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh

A. Tác dụng của CLTN và các nhân tố khác đảm bảo cho sự tiến hóa của loài.

B. Trạng thái động của quần thể.

C. Trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể.

D. Sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 8: Điều kiện cơ bản để một quần thể ngẫu phối đạt trạng thái cân bằng di truyền là các cá thể trong quần thể

A. Có khả năng sinh sản tốt.                                          B. Có sức sống tốt.

C. Có sự giao phối ngẫu nhiên.                                     D. Có số lượng tương đối lớn.

Câu 9: Điều kiện quan trọng để đảm bảo một quần thể giao phối là một đơn vị sinh sản của loài là

A. Các cá thể phải thường xuyên giao phối ngẫu nhiên.

B. Quần thể có sự cách li sinh sản với quần thể khác cùng loài.

C. Quần thể phải đạt trạng thái cân bằng về cấu trúc di truyền.

D. Quần thể phải có số cá thể đủ lớn và tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1.

BÀI TẬP

Câu 10: Một gen có 2 alen A và a nằm trên NST thường, gọi p là tần số alen A, q là tần số alen a. Qua giao phối tự do, quần thể có thành phần kiểu gen là

A. p2 AA : pqAa : q2aa.                                        B. p2 AA : 2pq Aa : q2 aa.

C. p2 AA : q2 aa.                                                  D. pAA : pq Aa : q aa.

Câu 11: Quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền ở trạng thái cân bằng ?

A. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa                                B. 0,09AA : 0.49Aa : 0,42aa

C. 0,09AA : 0,41Aa : 0,50aa                                D. 0,49AA : 0,09Aa : 0,42aa

Câu 12: Cho 4 quần thể có cấu trúc di truyền là

(1) 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. (2) 4% AA : 32% Aa : 64 % aa.

(3) 9% AA : 66% Aa : 25% aa. (4) 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa.

Các quần thể đã đạt trạng thái cân bằng di truyền là

A. 1, 2, 3.                        B. 2, 3, 4.                        C. 1, 2, 4.                                    D. 1, 4.

Câu 13: Quần thể được đánh giá về trạng thái cân bằng di truyền đúng là

A. 0,4225AA : 0,1225aa : 0,455Aa. Chưa cân bằng

B. 0,4225AA : 0,1225aa : 0,455Aa. Cân bằng

C. 0,16AA : 0,36aa : 0,48Aa. Chưa cân bằng

D. 0,16AA : 0,36Aa : 0,48aa. Cân bằng

Câu 14: Giả sử trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên, không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, tần số tương đối của 2 alen A và a ở thế hệ xuất phát là A/a = 0,8/0,2. Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối là

A. 0,64AA: 0,32Aa : 0,04aa.                                         B. 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa.

C. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa.                                        D. 0,64AA : 0,04Aa : 0,32aa.

Câu 15: Trong một quần thể ngô ở trạng thái cân bằng di truyền, có cây bạch tạng (aa) chiếm 0,0025 tổng số cá thể của quần thể thì quần thể đó có cấu trúc di truyền là

A. 0,8165AA : 0,1810Aa : 0,0025aa.                                B. 0,9025AA : 0,0950Aa : 0,0025aa.

C. 0,6355AA : 0,3620Aa : 0,0025aa.                                D. 0,2735AA : 0,7240Aa : 0,0025aa.

Câu 16: Ở bò, gen A: lông đen > gen a: lông vàng nằm trên NST thường. Trong một quần thể bò ở trạng thái cân bằng di truyền thấy có 9% số cá thể có lông vàng. Tần số của gen A, a trong quần thể là

A. 0,9A ; 0,1a.                                B. 0,3A ; 0,7a.                          C. 0,1A ; 0,9a.                          D. 0,7A ; 0,3a.

Câu 17: Ở một loài thực vật, gen trội A quy định quả đỏ, alen lặn a quy định quả vàng. Một quần thể của loài ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể là

A. 0,5A ; 0,5a.                                B. 0,6A ; 0,4a.                          C. 0,4A ; 0,6a.                          D. 0,2A ; 0,8a.

(Đề thi Đại học năm 2008)

Câu 18: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể là

A. 37,5%.                                        B. 18,75%.                               C. 3,75%.                                 D. 56,25%.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Soạn bài thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm. - Giới thiệu : + Là quan Thái y ...

Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn Sông nước Cà Mau

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về đoạn Sông nước Cà Mau (trích Đất rừng phương Nam) của Đoàn Giỏi Bài làm Đất rừng phương Nam là một truyện dài viết cho trẻ em của ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Bài làm Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, ...

Soạn bài sống chết mặc bay

SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn) I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. (Câu 1, Sgk tr 81) Đoạn 1: "Gần một giờ đêm... Khúc đê này hỏng mất": nguy cơ vỡ đê và sự ...

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 1. Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ ...

Soạn bài ca Huế trên sông Hương

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 1. (Câu 1, Sgk tr 103 tập 2) - Cố đô Huế nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ..., ...

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống

Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch...) trong việc bảo vệ môi trường sống. Bài làm: Trong cuộc sống của ...

Mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên dạy chúng ta điều gì qua 2 dòng thơ này?

Mùa Xuân là mùa đâm hoa nảy lộc của muôn loài cây và cũng là mùa có không khí mát mẻ nhất trong năm. Đầu xuân Bác khuyên chúng ta nên hưởng ứng phong trào trồng ...

Hãy trình bày nổi bật lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã giúp đất nước chúng ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người là một người sống ...

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người

Soạn bài những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Ý kiến b và ý kiến c là đúng. - Khác với những bài ca dao trong ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ